Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)
 
De school heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarbij ouders en leerkrachten over een aantal belangrijke schoolzaken samenwerken en advies- en/of instemmingsrecht hebben. De MR houdt zich bezig met “beleidszaken”, d.w.z. bespreken, standpunten bepalen, voorstellen doen, adviseren en instemmen t.a.v. alle zaken die met het besturen van een school te maken hebben. De raad komt regelmatig bijeen. De bijeenkomsten zijn openbaar (tenzij er over personen wordt gesproken) en worden op school gehouden. U bent van harte welkom. Uiteraard kunt u voor vragen en/of opmerkingen betreffende het functioneren van de school bij de leden van de MR terecht. De MR bestaat uit zes leden: drie vertegenwoordigers van de ouders en drie vertegenwoordigers van het personeel. De directie van de school heeft met adviserende stem zitting in de MR.
 
Namens de ouders: Erik Pardoen, Mirjam van Reekum, Frank van den Bogaart
Namens het personeel: Esther van Mun, Maria van Boxtel, Esther Smulders 
 
Data bijeenkomsten schooljaar 2019-2020: 2 september, 9 oktober, 18 november, 22 januari, 16 maart, 13 mei en 15 juni.
 
 
Notulen MR
Jaarverslag MR